چند جانورراکه درخشکی زندگی می کنند نام ببرید .  سگ ، شیر ، کبوتر و ...

قورباغه چگونه حرکت می کند وجزء کدام دسته از حیوانات می باشد ؟  می جهد وجزء دوزیستان (دوزندگی) می باشد.

 مار چگونه حرکت می کند وجزء کدام دسته ازحیوانات می باشد ؟  می خزد ، خزندگان

ماهی چگونه غذا می خورد و در کدام دسته از حیوانات قرارمی گیرد ؟ از مواد داخل آب تغذیه می کند که همراه باآب داخل دهانش می شود و در رده ی ماهیان قراردارد.

ماهیان برای ادامه زندگی وتنفس به چه نیاز دارند ؟ آبشش

زنبور یرای ما چه می سازد وشامل کدام دسته از جانوران است ؟  عسل وشامل حشرات

جانوران بسیار کوچکی که درزیرزمین زندگی میکنند ودرفصل تابستان توشه وغذای خودرافراهم می کنند چه نام دارند ؟ مورچه

مورچه ها ، زنبور ، ملخ ، مگس ، عنکبوت و... جزء کدام گروه ازجانوران هستند ؟ حشرات

حشرات چه خصوصیاتی دارند ؟ دارای دوشاخک و اکثرا بدنشان ازسه قسمت تشکیل شده است ودارای سه جفت دست وپا هستند.

چراجانوران غذا می خورند ؟  تارشد کنند وانرژ ی لازم رابه دست آورده وقوی شوند .

کدام یک از پرندگان مهاجرت می کنند ؟ پرستو و مرغ دریایی

بدن پرندگان ازچه پوشیده شده است ؟   پر

جانوران به چه علت مهاجرت می کنند ؟  برای یافتن محل زندگی مناسب ویافتن غذا .

کدام جانورهم پرواز می کند و هم درخشکی وهم درآب نیز می تواند زندگی کند ؟ اردک

از پوست گاو وپشم گوسفند چه چیزهایی تهیه می شود ؟  از پوست گاو کیف ، کفش ، کمربند ، کاپشن  و از پشم گوسفند لباس وبافتن فرش

از شیر گاو وگوسفند چه درست می شود ؟ کره ،ماست ، پنیر وخامه

شیر چه جانورانی خوراکی است ؟   گاو ، بز ، گوسفند وشتر

از گوشت کدام جانوران استفاده می کنیم ؟  گاو ، گوسفند ، شتر ، مرغ وماهی

چه جانورانی رافقط به خاطر پوست شان شکارمی کنند ؟  پلنگ ، مار ، روباه ، ببر وسمور وفیل رافقط به خاطر عاجش .

ماهی باسگ چه تفاوت هایی دارد ؟  ماهی بدنش ازپولک پوشیده شده است وبدن سگ از مو – ماهی تخم گذاراست ولی سگ بچه زا – ماهی باآبشش  تنفس می کند وسگ باشش – ماهی شنامی کند وسگ راه می رود ومی دود. 

 آیا همه ی جانوران یک جورحرکت می کنند ؟ خیر ، می جهند ، می دوند ، شنا می کنند ، می خزند ، پرواز می کنند و بعضی نیز راه می روند.

آیا همه ی جانوران یک جور از خوددفاع می کنند ؟ خیر ، بعضی گاز می گیرند – بعضی لگدمی زنند – بعضی نیش می زنند ویا شاخ می زنند و یا چنگ می زنند و ...

آیا پوشش بدن همه ی جانوران یکی است ؟ خیر ،  پولک مانند ماهی، پوشش سخت مانند صدف ، مومانند اسب ، پشم ، پوست مانند قورباغه و...

چراازپشم وپوست جانوران برای تهیه پوشاک استفاده می شود ؟  زیرا پوست بدن راگرم نگه می دارند ونمی گذارند بدن خیس شود.

 

عکس های زیر نشان دهنده ی فعالیت دانش آموزان در زمینه های مختلف مربوط به جانوران و بازدیدها ی آنان می باشد .

                                                         

                                   تاريخ : پنجشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۰ | 20:42 | نویسنده : delovan |